Food & Spice Adventure

Количка

 x 
Количката е празна

Търси в магазина

ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ НАИМЕНОВАНИЯ

 

Географските означения са един от обектите на индустриална собственост и представляват знак, който се използва за маркиране на стоки със специфичен географски произход, които притежават качества или репутация, дължащи се на географското място откъдето произхождат тези стоки, или с други думи, съществува връзка между качествата на продуктите и техния географски произход.

Цели на защитените географски означения

  • насърчаване на продукти със специфични характеристики, по-специално тези, които идват от по-необлагодетелствани или селски райони;
  • подобряване на доходите на земеделските производители, в замяна на "истински усилия за подобряване на качеството";
  • запазване на населението в селските райони;
  • предоставянето на ясна и точна информация на потребителите относно произхода на продукта.

Описание на режимите

Protected designation of origin (PDO)

Защитено наименование за произход(ЗНП)

Защитено наименование за произход е наименованието на район, специфично място или, в изключителни случаи,  името на една страна,  използвано като наименование на земеделски или хранителен продукт,
• който идва от такъв район, място или страна,
• чието качество или свойства са значително или изключително определени от географската среда, включваща природни и човешки фактори,
• чието производство, преработка и подготовка се осъществява в рамките на определен географски район.
С други думи, за да се получи статут на ЗНП, целият продукт трябва да бъде традиционно и изцяло произведен (приготвен, преработен и произведен) в рамките на конкретния регион и придобивайки по този начин отличителните качества на региона.

Protected geographical indication (PGI)

Защитено географско указание (ЗГУ)

Защитеното географско указание е наименованието на район, специфично място или, в изключителни случаи,  името на една страна, се използва като описание на земеделски продукт или храна,
• който идва от такъв район, място или страна ,
• който има специфично качество, репутация или друга характерно качество, което се приписва на нейния географски произход,
• чиято, производство, преработка или подготовка се осъществяват  в рамките на определен географски район.
С други думи, за да се получи статут на ЗГУ, целият продукт трябва да бъде традиционно или поне  частично произведен (приготвени, преработени или произведени) в рамките на конкретния регион и придобивайки по този начин отличителните качества на региона.

Traditional specialities guaranteed (TSG)

Храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ).

Схемата за качество TSG има за цел да се осигури режим на защита за традиционни хранителни продукти със специфичен характер . За разлика от ЗНП и ЗГУ , тази схема за качество не удостоверява, че защитеният хранителен продукт е обвързан с определена географска област .
За да се класирате за TSG хранителния продукт трябва да бъде със " специфичен характер " и  или нейните суровини , начина на производство или преработка трябва да бъдат " традиционни " . Съгласно чл. 3 от Регламент 1151/12 " специфичен характер " се определя като " най- характерните производствени атрибути , които отличават даден продукт ясно от други подобни продукти от същата категория " . Съгласно чл. 3 от Регламент 1151/12 "традиционен " се определя като " доказана употреба на вътрешния пазар за период, който позволява предаване на информация между поколенията ; този период е най-малко 30 години." За да бъде регистриран даден продукт като TSG той  трябва ( а) е бил традиционно използван за обозначаването на специфичен продукт , или ( б ) да  идентифициране на традиционния характер или специфичния характер на продукта.
" Правната функцията на TSG е да се удостовери , че даден земеделски продукт обективно притежава специфични характеристики, които го отличават от всички останали в своята категория , и че неговите суровини , състав или метод на производство, са били последователноизползвани в продължение на минимум 30 години. По този начин, TSG хранителни деноминации са регистрирани търговски знаци с отличителна функция ".

Или в резюме:

  • Защитени наименования за произход. Това са наименования на продукти, дължащи характеристиките си изключително или основно на мястото им на производство и на уменията на местните производители. Селскостопанският продукт или храна трябва да е произведен, преработен или приготвен в дадена географска област посредством признато ноу-хау.
  • Защитени географски указания. Това са селскостопански продукти или храни, чиято репутация или характеристики са тясно свързани с производство в географския район. Освен това поне един от етапите на производство, преработка или приготвяне се извършва в същия район. Именно по тази квалификация е регистриран и горнооряховският суджук.
  • Храни с традиционно специфичен характер. Това са наименования на продукти, които гарантират традиционния характер, типичен за състава на продукта или за средствата за неговото производство. Те не са свързани с някое специално място, но трябва да бъдат произвеждани съобразно посочена спецификация.


Copyright © 2014. Food and Spice All Rights Reserved.